Rekrutacja 2023

Klasy w XI Liceum Ogólnokształcącym im. rtm. Witolda Pileckiego w Białymstoku w roku szkolnym 2023/2024

KLASY ROZSZERZENIE JĘZYKI PRZEDMIOTY PUNKTOWANE PODCZAS REKRUTACJI INNE
1A PRAWNO-SPOŁECZNA WOS
HISTORIA 

j. angielski
j. niemiecki
j. łaciński 

j. polski
matematyka
historia
WOS

plakat klasy pierwsze_2023-2024-1a.png

1B MEDYCZNA BIOLOGIA
CHEMIA 
j. angielski
j. niemiecki 

j. polski
matematyka
biologia
chemia

plakat klasy pierwsze_2023-2024-1b.png

1C  MATEMATYCZNA MATEMATYKA
J. ANGIELSKI
j. angielski
j. niemiecki 
j. polski
matematyka
fizyka
j. angielski

 plakat klasy pierwsze_2023-2024-1c.png

1D EKONOMICZNA MATEMATYKA
GEOGRAFIA
j. angielski
j. niemiecki 
j. polski
matematyka
geografia
j. angielski

 plakat klasy pierwsze_2023-2024-1d.png

1E JĘZYKOWA
Z WOS 
J. ANGIELSKI
WOS
j. angielski
j. niemiecki/j. rosyjski
j. chiński 
j. polski
matematyka
j. angielski
WOS

plakat klasy pierwsze_2023-2024-1e.png 

1F JĘZYKOWA
Z JĘZYKIEM POLSKIM
J. ANGIELSKI
J. POLSKI
j. angielski
j niemiecki/j. rosyjski
j. chiński  
j. polski
matematyka
WOS
j. angielski

 plakat klasy pierwsze_2023-2024-1f.png

1G BIOLOGICZNO-HUMANISTYCZNA BIOLOGIA
J. POLSKI
j. angielski
j. niemiecki/j. rosyjski
j. łaciński

j. polski
matematyka
j. angielski
biologia

 plakat klasy pierwsze_2023-2024-1g.png

Komplet dokumentów składanych przez kandydatów do XI LO powinien zawierać:

- wniosek o przyjęcie do szkoły (formularz elektroniczny dostępny na stronie internetowej naboru)

- kartę rekrutacyjną (dostępna na dole strony)

- 2 podpisane zdjęcia

oraz w przypadku zaistnienia poniższych okoliczności należy dostarczyć dodatkowe dokumenty: 

- wielodzietność (oświadczenie o wielodzietności),

- samotne wychowywanie dziecka (oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka + dokument potwierdzający zaistniałą sytuację np. kserokopia aktu zgonu),

- niepełnosprawność kandydata lub członka rodziny – rodzeństwo, rodzic (kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności).

Po zalogowaniu się i wypełnieniu na stronie NABORU wniosku o przyjęcie do publicznej szkoły ponadpodstawowej
w Białymstoku
 oraz po zalogowaniu na stronie www.xi-lo.edu.bialystok.pl i wypełnieniu karty rekrutacyjnej XI LO należy  dokumenty wydrukować, podpisać przez rodziców/prawnych opiekunów i dostarczyć  do sekretariatu liceum.  

Istnieje możliwość drukowania dokumentów na terenie XI LO w Białymstoku.


Nowe rozporządzenie w sprawie rekrutacji:


ZASADY I KRYTERIA REKRUTACJI DO KLAS I SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO BIAŁYSTOK NA ROK SZKOLNY 2023/2024


Terminy postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów do klas i szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2023/2024


Zarządzenie nr 9/2023 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 w województwie podlaskim. – Kuratorium Oświaty w Białymstoku


WYKAZ ZAWODÓW I KONKURSÓW PUNKTOWANYCH PODCZAS REKRUTACJI 2023

- wojewódzkie konkursy przedmiotowe oraz ponadwojewódzkie konkursy tematyczne

- zawody wiedzy organizowane przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
lub inne podmioty działające na terenie szkoły oraz miejsca uznane za wysokie w tych zawodach

- zawody artystyczne

- zawody sportowe


Postępowanie rekrutacyjne do klasy pierwszej XI Liceum Ogólnokształcącego im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Białymstoku na rok szkolny 2023/2024


TERMINY REKRUTACJI DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 2023

od 15 maja do 19 czerwca 2023 r. do godz. 1500

składanie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami

od 23 czerwca do 12 lipca 2023 r. do godz. 1500

uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół, do których kandyduje

18 lipca 2023 r. godz.10:00

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

od 18 lipca do 21 lipca 2023 r. do godz. 1500

potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

 24 lipca 2023 r. godz. 1000

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz wolnych miejsc

 25 lipca 2023 r.

opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

 do 27 lipca 2023 r.

wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia

wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

od 25 do 28 lipca 2023 r. do godz. 1500

składanie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami w rekrutacji uzupełniającej o ile szkoła dysponować będzie wolnymi miejscami

8 sierpnia 2023 r. godz.10:00

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym

od 8 do 11 sierpnia 2023 r. do godz. 1500

potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone we wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

14 sierpnia 2023 r. godz.10:00

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz wolnych miejsc

16 sierpnia 2023 r.

opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

do 17 sierpnia 2023 r.

wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia

wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

W przypadku kandydatów do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół, o przyjęciu do szkoły będzie decydował dyrektor szkoły.


CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ O XI LO

Nasi Partnerzy
logo bursa szkolna 1
https://xi-lo.edu.bialystok.pl/resource/image/361/683/42/39/150x150.png
Bądź z nami na bieżąco!
logo fb
Powrót na początek strony